Algemene voorwaarden

Bedrijfsnaam: THE HOUSE OF BALANCE 

Artikel 1 – Definities en werking 

Lid 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer:
  • Particulier; natuurlijk persoon en/of persoon die een door THE HOUSE OF BALANCE georganiseerde of gegeven Workshop/Cursus volgt en/of
  • Zakelijk; rechtspersoon die de diensten van THE HOUSE OF BALANCE inkoopt ten behoeve van haar medewerkers en/of de medewerkers van die rechtspersoon die door de rechtspersoon zijn aangemeld bij THE HOUSE OF BALANCE.
 • Directie: Met de Directie wordt uitsluitend bedoeld Mevrouw I. Dielesen.
 • THE HOUSE OF BALANCE: ‘THE HOUSE OF BALANCE’ is de handelsnaam van de eenmanszaak van I. Dielesen. Daar waar gesproken wordt over THE HOUSE OF BALANCE wordt uitsluitend bedoeld de Directie van THE HOUSE OF BALANCE of zij die uitdrukkelijk namens de Directie optreden.
 • Workshop/Cursus: Alle bij THE HOUSE OF BALANCE te volgen, georganiseerde of gegeven groepsbijeenkomsten van 1 of meer bijeenkomsten, ongeacht de methodiek welke kunnen worden aangeboden.
 • Kosten: De vergoeding die Deelnemer aan THE HOUSE OF BALANCE verschuldigd is voor door Deelnemer afgenomen diensten (Workshop/Cursus).
 • Producten: Groepering van alle en leveringen diensten die door THE HOUSE OF BALANCE worden aangeboden.
 • Bevestigingsemail: een email die door THE HOUSE OF BALANCE wordt gestuurd na inschrijving of aanmelding voor een Workshop/Cursus.
 • Betalingsovereenkomst: wordt afgesloten met een werkgever/derde die alleen voor betaling zorgt van een Deelnemer. 

Lid 2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het afnemen van Producten van THE HOUSE OF BALANCE. 

Lid 3.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de Directie van THE HOUSE OF BALANCE. 

Lid 4.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandel activiteiten, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen tussen THE HOUSE OF BALANCE en Deelnemer. 

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden 

Lid 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten, diensten en leveringen verricht door THE HOUSE OF BALANCE. 

Lid 2.
De verschuldigde kosten voor trajecten worden gestort op rekening NL24INGB0007113665 t.n.v. THE HOUSE OF BALANCE, o.v.v. het betreffende factuurnummer en debiteurennummer. 

Lid 3.
THE HOUSE OF BALANCE is gerechtigd de Kosten van haar Producten bij bestaande contracten te wijzigen. 

Lid 4.
Deelnemer dient gefactureerde Kosten voor Producten tijdig aan THE HOUSE OF BALANCE te voldoen, ongeacht of de ziektekostenverzekeraar van Deelnemer de kosten van Product geheel of gedeeltelijk vergoedt. THE HOUSE OF BALANCE heeft een zakelijke relatie en overeenkomst met Deelnemer en niet met de ziektekostenverzekeraar van Deelnemer. THE HOUSE OF BALANCE verstaat onder tijdige betaling het volgende: 

Voor Workshop/Cursus: De Kosten die tijdens inschrijving gelden moeten tot en met 15 dagen voor aanvang van de Workshop/Cursus volledig zijn voldaan aan THE HOUSE OF BALANCE. 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst 

Lid 1.
In bijzondere gevallen heeft THE HOUSE OF BALANCE eenzijdig het recht om een traject of sessie te annuleren of deelname te weigeren aan een Cursus/Workshop. 

Lid 2.
THE HOUSE OF BALANCE is gerechtigd mensen toe te laten of uit te sluiten tot een Cursus/Workshop. Besluit tot uitsluiting wordt met opgaaf van redenen gedaan. Hierop is geen beroep of bezwaar mogelijk. 

Lid 3.
THE HOUSE OF BALANCE heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden aangegeven dat eventuele extra Kosten hiervoor worden doorberekend aan Deelnemer. Dit wordt altijd vooraf met de Deelnemer besproken. THE HOUSE OF BALANCE is niet aansprakelijk voor handelingen van ingeschakelde derden. 

Artikel 4 – Inschrijving en plaatsing 

Lid 1. 

Deelnemer is definitief ingeschreven en/of aangemeld voor een Workshop/Cursus, wanneer deze een Bevestigingsemail heeft ontvangen. Inschrijving/aanmelding is vanaf dat moment bindend.

 

Lid 2.

In overeenstemming met Artikel 4 Lid 1. Mocht in dit geval werkgever/derden de kosten willen betalen, dan blijft ten allen tijden de volledige Algemene Voorwaarden op Deelnemer van toepassing, tenzij er een aparte betalingsovereenkomst in de vorm van een offerte is overeengekomen. De werkgever/derden wordt dan alleen verantwoordelijk voor de betaling. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Cliënt van toepassing met uitzondering van artikel 2. 

Artikel 5 – Annulering van de overeenkomst 

Lid 1.
Wanneer Deelnemer na definitieve aanmelding, tot en met 15 dagen voor aanvang van de Workshop/Cursus annuleert, worden er 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Indien er al 100% is betaald dan restitueert THE HOUSE OF BALANCE het restbedrag.

Lid 2. 

Wanneer Deelnemer na definitieve aanmelding, tussen 8 tot en met 14 dagen voor aanvang van de Workshop/Cursus annuleert, is Deelnemer 50% van het volledige bedrag verschuldigd aan THE HOUSE OF BALANCE. Indien er al 100% is betaald dan restitueert THE HOUSE OF BALANCE 50%. Nadien is geen restitutie meer mogelijk.

 

Artikel 6 – Overige rechten en plichten 

Lid 1.
Het auteursrecht op tekst, geluid- en beeldmateriaal welke door THE HOUSE OF BALANCE is uitgegeven berust bij THE HOUSE OF BALANCE. Dit geldt tevens voor alle door THE HOUSE OF BALANCE gepubliceerde websites, brochures, projectmateriaal, trajectmateriaal, draaiboeken, oefeningen, syllabi, boeken, videobanden, websites, Dvd’s, geluidscassettes en Cd-rom’s. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

Lid 1.
Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om te onderzoeken of hij/zij lichamelijk en/of geestelijk geschikt is om de Workshop/Cursus te volgen. 

Lid 2.
THE HOUSE OF BALANCE aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van de geschiktheid zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Deelnemer vrijwaart THE HOUSE OF BALANCE voor eventuele aanspraken van derden. 

Lid 3.
THE HOUSE OF BALANCE is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade en/of lichamelijk letsel waarvan deelnemers zich wil beroepen in verband met activiteiten van THE HOUSE OF BALANCE. 

Lid 4.
THE HOUSE OF BALANCE aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen van Deelnemer of aan de andere kant door hen meegebrachte materialen gedurende de Workshop/Cursus en tijdens het verblijf in de lokalen van THE HOUSE OF BALANCE. 

Lid 5.
De aansprakelijkheid van THE HOUSE OF BALANCE is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat voor de schade- veroorzakende prestatie (= kosten van het traject) in rekening is gebracht, of, indien het een duur overeenkomst betreft, de Kosten van het traject over een periode van zes maanden. 

Lid 6.
Schade veroorzaakt door Deelnemer, tijdens voor of na de les, aan interieur, meubilair of kleding van THE HOUSE OF BALANCE of aan personen welke namens THE HOUSE OF BALANCE optreden, kan op Deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald. 

Lid 7.
De door THE HOUSE OF BALANCE aangeboden Producten zullen nimmer behandeling(en) in de reguliere gezondheidszorg vervangen. 

Lid 8.
In overeenstemming met Artikel 4 Lid 1 en 2. In dit geval blijven de Algemene Voorwaarden op Deelnemer van toepassing met uitzondering van artikel 2. 

Artikel 8 – Privacy en dossiervorming 

Lid 1.
THE HOUSE OF BALANCE verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over Deelnemer verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming. Indien gegevens uit dossiers gebruikt worden in kader van voorlichting of kennisoverdracht dan gebeurt dit uitsluitend met schriftelijke toestemming van de betrokken Deelnemer. 

Lid 2.
De computerbestanden die gegevens over Deelnemer bevatten zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Lid 3.
Eventuele videobeelden, die door THE HOUSE OF BALANCE gemaakt zijn van Deelnemer worden uitsluitend gebruikt in het kader van het hulpverleningsproces van Deelnemer. Zij worden niet bewaard. Zij worden zonder toestemming van Deelnemer niet aan derden vertoond.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Het Nederlands recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen
THE HOUSE OF BALANCE en Deelnemer. Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en Deelnemer voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat wij ons schriftelijk op dit artikel 9 hebben beroepen.